d2

بازار2

نرم افزار ورزش درمانی شامل ورزش های اختصاصی برای کمر،گردن، زانو، شانه، کف پای صاف و تمرینات ورزش در آب است.

ورزش های زانو شامل دو دسته ورزش های  درمان درد و تمرینات کششی است.
تمرینات در آب شامل تمرینات زانو در آب و تمرینات کمر در آب می باشد
ورزش های و عکس های نرم افزار به صورت اختصاصی زیر نظر پزشک متخصص طب فیزیکی جناب آقای دکتر مویدنیا طراحی و اجرا شده است