5-300x194

ورزش شانه

نکات ورزشی از بهترین جراح شانه:

نکات

  1.    جهت انجام ورزش های شانه مناسب با پزشک خود مشورت نمایید نوع حرکات ورزشی برای هر فرد اختصاصی بوده و ممکن است دو نفر با دردی مشابه به ورزش های متفاوتی نیاز داشته باشند.
  2.    روزانه 3 مرتبه هر بار 15 دقیقه کیف آب گرم روی شانه قرار دهید.
  3.    یک نوبت از گذاشتن کیف آب گرم قبل از رفتن به حمام باشد.
  4.    ورزش و نرمش شانه باید زیر دوش آب گرم انجام گیرد بدین صورت که سر دوش را باز نموده و آب مستقیم بر روی شانه مبتلا ریخته شود.
  5.    ورزش شانه درد روزانه یک مرتبه زیر دوش آب گرم انجام شود.

حرکات ورزش درد شانه را یا خودتان به شخصه انجام می دهید تا تحت نظارت پزشک یا فیزیوتراپیست آنها را صورت می دهید. همچنین، می توانید از درمان با دست استفاده کنید.

تمرینات ورزشی

1- دست را مطابق شکل از پهلو 90 درجه بالا آورده و سپس کف دست را بر روی سینه قرار دهید این حرکت را زیر دوش آب گرم 10 مرتبه تکرار کنید.

2- دست را مطابق شکل از پهلو 90 درجه بالا آورده و سپس کف دست را پشت سر قرار دهید این حرکت را زیر دوش آب گرم 10 مرتبه تکرار کنید.

3- دست را مطابق شکل از پهلو 90 درجه بالا آورده و سپس به پشت کمر آورده و تا جایی که می توانید بالا بیاورید طوری که پشت دست بر روی کمر قرار بگیرد این حرکت را 10 مرتبه زیر دوش آب گرم انجام دهید.

4- دست را 180 درجه بالا برده و ده مرتبه در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم.

5-   دستها را 180 درجه بالا برده و ده مرتبه بر خلاف عقربه های ساعت می چرخانیم.

نکته:

1- برای موارد 1 و2و3 دستها هر بار باید کامل باز شود و سپس بر روی محل مورد نظر قرار گیرد.

2- ورزش های پنجگاه شانه را به ترتیب و روزانه یک مرتبه زیر دوش آب گرم انجام دهید.

3- در صورتی که در روز های اول قادر به بردن دست به صورت کامل به پشت کمر نبودید تا جایی که می توانید دست را نزدیک محل مورد نظر قرار دهید.