متخصص دیسک و ستون فقرات،شانه، زانو،دست و مچ پاجراح دیسک کمر و گردن اصفهانمتخصص دیسک و ستون فقرات،شانه، زانو،دست و مچ پا - جراح دیسک کمر و گردن اصفهان
  • آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی، رو به روی اداره ثبت اسناد، ساختمان آریا، طبقه پنجم، واحد 501
  • شماره تماس: 09135484106 - 03136282769 - 03136293575