دکتر امیر مویدنیا (متخصص طب فیزیکی و دوره تکمیلی درد) در اصفهان